Barion Pixel Prejsť na hlavnú stranu

Reklamácie

Tu máte možnosť stiahnuť si reklamačný formular. Reklamačný formular

 Tu máte možnosť stiahnuť si odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy

Dokument aj s faktúrou priložte k tovaru alebo pošlite na email: info@queenstore.sk.

 Adresa pre zasielanie reklamácii a odstúpení od zmluvy:

Swiss Point, s.r.o. - Queenstore.sk
Areál Prologis
Diaľničná cesta 2, Gate 1, Budova DC2, Brány 22-24
903 10 Senec
Slovensko

 

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácia)

obchodnej spoločnosti Solid base intl s.r.o. so sídlom Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 02017431, DIČ: CZ02017431 (ďalej len „Predávajúci“) na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese queenstore.sk s fyzickými osobami – spotrebiteľmi (ďalej len „Kupujúci“)

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Reklamačný poriadok. Tento Reklamačný poriadok popisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru obstaraných od Predávajúceho.
 2. Povinnosť Kupujúceho zoznámiť sa. Kupujúci je povinný oboznámiť sa s Reklamačným poriadkom ešte pred objednaním tovaru.
 3. Súhlas Kupujúceho. Uzatvorením zmluvy a prevzatím tovaru Kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.
 4. Použiteľné predpisy. Vybavovanie reklamácií podlieha ustanoveniam zákona č. 102/2014 Z .z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov.

  II. Podmienky uplatnenia reklamácie 

 1. Spôsob uplatnenia reklamácie. Kupujúci je oprávnený reklamáciu uplatniť nasledovne:
  kupujúci reklamovaný predmet zašle Predávajúcemu vrátane všetkých jeho súčastí. Kupujúci priloží k reklamovanému predmetu faktúru a reklamačné dokumenty a zašle ich na na adresu Predávajúceho:

  Swiss Point, s.r.o.
  pre queenstore.sk
  prijem tovaru
  Areál Prologis
  Diaľničná cesta 2, Gate 1, Budova DC2, Brány 22-24
  903 10 Senec
  Slovensko
 1. Kontakt na účely reklamácie. Predávajúceho je možné na účely reklamácie kontaktovať aj na telefónnom čísle +420 722 049 204, alebo na emaile: info@queenstore.cz
 2. Kompletnosť pri odovzdaní. Kupujúci je povinný odovzdať tovar do reklamačného konania kompletný. V prípade, že Kupujúci nedodá tovar kompletný a jeho kompletnosť je nevyhnutná na zistenie existencie reklamovanej vady a/alebo na jej odstránenie, beh lehoty na vybavenie reklamácie začína až dodaním chýbajúcich častí.
 3. Zaslanie prepravnou službou. V prípade, že Kupujúci bude zasielať tovar Predávajúcemu prepravnou službou, je povinný zabaliť reklamovaný tovar do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy tak, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu.
 4. Súčinnosť Kupujúceho. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu všetku súčinnosť potrebnú na overenie existencie reklamovanej vady a na jej odstránenie.
 5. Okamžité oznámenie vady. Vadu je potrebné oznámiť Predávajúcemu ihneď potom, čo bola zistená. V opačnom prípade môže mať táto skutočnosť mať za následok, že dôjde k zamietnutiu reklamácie.
 6. Bežné opotrebenie. Za vadu tovaru sa nepovažuje jeho bežné opotrebenie.
 7. Vada spôsobená Kupujúcim. Právo z chybného plnenia Kupujúcemu nepatrí, pokiaľ Kupujúci vadu sám spôsobil.
 8. Potvrdenie o prijatí reklamácie. Predávajúci Kupujúcemu prijatie reklamácie potvrdí.

 III. Záručná doba

 1. Lehoty na uplatnenie. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vád v lehote určenej obecným právnym predpisom, ak nedojedná s Predávajúcim lehotu dlhšiu.

  IV. Vybavenie reklamácie

 1. Lehota na vybavenie. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Predávajúci reklamáciu vybaví najneskôr do 30 pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote.

 2. Spôsoby vybavenia reklamácie. Reklamáciu je možné vybaviť nasledujúcimi spôsobmi:
  a)  Kupujúci môže požadovať dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané.
  b)  Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny v prípade, keď nebolo možné vadu tovaru odstrániť výmenou.

 3. Potvrdenie o vybavení reklamácie. Po skončení reklamačného konania Predávajúci Kupujúcemu potvrdí dátum a spôsob vybavenia reklamácie. V prípade, že bola reklamácia posúdená Predávajúcim ako neoprávnená, má Kupujúci právo na vydanie písomného odôvodnenia zamietnutia reklamácie.
Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 28. 7. 2022
Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

Váš košík

Váš košík je momentálne prázdny.
Kliknite sem k pokračovaniu nákupu.
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali! Ozveme sa vám čo najskôr. Ďakujeme za odber Ďakujeme! O dostupnosti vás budeme informovať. Pridali ste maximálny počet položiek Do košíka môžete pridať už len jednu položku Do košíka zostáva pridať iba [num_items] položiek